Topbillede med logo

Ordliste

Her kan du læse forklaringer af forskellige begreber og fagudtryk.

Afviklingsprofil

Betegnelse for et låns tilbagebetalingsforløb, dvs. måden hvorpå lånet afvikles. Dette kan bl.a. gøres som et annuitetslån, et serielån eller et stående lån.

Aktionær

Ejer af aktier i eget pengeinstitut. Som aktionærkunde kan der i nogle tilfælde opnås fordele på visse produkter eller der kan være andre fordele tilknyttet.

Andelsboliglån

Boliglån for de der bor i andelsbolig. Vil oftest også være en mulighed såfremt man bor i andelshus, anpartslejlighed mv. Andelsboliglån er en fleksibel låneform, der både findes som traditionel låneform, hvor lånet er fastforrentet og afdrages over fx 30 år, men findes også som andelsprioritetslån - se prioritetslån.

Annuitetslån

Lån som tilbagebetales med den samme ydelse (renter + afdrag) gennem hele lånets løbetid. Det betyder, at rentens andel af ydelsen er faldende, mens afdragets andel er stigende.

Belåningsgrad

Procentsats, som beskriver hvor stor en del af f.eks. en ejendom, der er belånt. Er belåningsgraden fx 80 pct. på en ejendom til en mio. kr., er der lån i ejendommen for 800.000 kr.

Betalingskort

Fx Dankort, Visa Dankort og Visa Electron. Kort der kan benyttes til hævning af kontanter i hæveautomater og som betalingsmiddel ved køb af varer og tjenester. De to sidstnævnte kan også bruges i udlandet. Betalingskortet kan give kortholder adgang til en kredit, hvis maksimale størrelse og løbetid aftales mellem kortholder (kunden) og kortudsteder (pengeinstituttet).

Boliglån (ejerbolig)

Traditionelt lån til ejerbolig. Her er der ofte tale om restfinansiering efter realkreditlån. Se skiltningsreglerne - låntype C.

Børneopsparing

Opsparing med en skattefri rente, som er bundet i mindst syv år. Der kan oprettes en børneopsparing pr. barn, hvilket kan ske indtil udgangen af det år, barnet fylder 14 år. Opsparingen kan oprettes af forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Opsparingen skal senest udbetales ved udgangen af det kalenderår, hvor barnet fylder 21 år. En børneopsparing kan forrentes som en almindelig konto eller investeres i værdipapirer.

Effektiv rente

Se nominel årlig rente.

Ejerpantebrev

Pantebrev som en ejer af fast ejendom udsteder til sig selv med sikkerhed i ejendommen. Ejerpantebrevet anvendes typisk som sikkerhed for lån. Der kan også udstedes ejerpantebrev i egen bil.

Finansiering

Fremskaffelse af kapital. Når man har et finansieringsbehov kan man f.eks. låne gennem sit pengeinstitut.

Friværdi

Forskellen mellem boligens handelsværdi (markedsværdi) og restgælden på eventuelle lån.

For modelhusstandene er friværdien defineret som boligens handelsværdi fraregnet gæld med pant i boligen. Det antages, at modelhusstandenes gæld i boligen består af realkreditgæld og et eventuelt boliglån i pågældende institut.

Garant

Ejer af garantbeviser i eget pengeinstitut. Som garantkunde kan der i nogle tilfælde opnås fordele på visse produkter eller der kan være andre fordele tilknyttet.

Gebyr

Pris på en serviceydelse eller produkt.

Indestående

Se indlån.

Indlån

Positivt beløb som en kunde har på en given konto.

Indlånsrente

Rente som tilskrives kundens indestående på indlånskonto.

Internationale kreditkort

Fx Mastercard. Kort der giver kredit ved køb af varer og tjenester i både Danmark og udlandet. Der kan også hæves kontanter med kortet. Der er ofte knyttet andre ydelser til disse korttyper, fx forsikringer.

Kreditværdighed

Udtrykker en persons eller en virksomheds soliditet/økonomiske formåen. Har man eksempelvis høj kreditværdighed, er det et udtryk for, at der kun er lille risiko for, at f.eks. et lån ikke betales tilbage.

Løbetid

Perioden fra et lån udstedes til det er tilbagebetalt.

Lønkonto med kredit

Konto i et pengeinstitut, hvor ens løn indsættes, samtidig med at der er mulighed for at udnytte tildelt kredit. Kaldes ofte også for kassekredit.

Løsørepantebrev

Pantebrev, der er tinglyst med pant i løsøre. Løsøre kan f.eks. være en båd, smykker, sølvtøj eller lignende.

Markedsværdi af bolig

Den værdi en bolig handles til på det frie marked.

Nominel årlig rente

Den rente, der tager hensyn til antallet af rentetilskrivninger over året. Har lånet eksempelvis en pålydende årlig rente på 6 pct. med kvartalsvise rentetilskrivninger, så kan det beregnes, at lånet har en effektiv eller nominel årlig rente på ca. 6,14 pct. Regneeksempel: ((1+(0,06/4))^4 – 1)*100. Bemærk at begrebet nominel rente i andre sammenhænge bruges om begrebet pålydende rente.

Offentlige udgifter

Udgifter, der ikke tilfalder pengeinstituttet, men staten – f.eks. i forbindelse med tinglysning.

Opsparing uden binding

En konto, hvor man kan hæve beløb fra kontoen, når man vil.

Pantebrev

Gældsbrev der er tinglyst med pant i fast ejendom eller løsøre.

Prioritetslån (ejerbolig)

Et prioritetslån er en slags boligkassekredit for boligejere, hvor lånet ydes med pant i boligen. Med prioritetslånet samles ind- og udlån på én konto - eller to konti med samme rentesats. Det betyder så at sige, at man låner sine egne penge, før man låner bankens. Skylder man f.eks. 500.000 kr. på huset, men har man samtidigt 100.000 kr. stående på en opsparingskonto, så skal der med prioritetslånet kun betales rente af 400.000 kr. Det kan være en fordel, da forrentningen på en opsparingskonto typisk vil være noget lavere end den rente, man betaler på sit lån.

Prioritetslånet er karakteriseret ved:

  • Op til 30 års afdragsfrihed (20 år er forudsat ved beregning af ÅOP)
  • Fleksibilitet i forhold til udnyttelse. Ligesom der kan lånes efter behov, kan der også afdrages ekstraordinært på gælden
  • Intet kurstab eller behov for konvertering
  • Mulighed for at samle konti og skabe overblik
  • Variabel rente

Realkreditlån

Lån mod sikkerhed i fast ejendom, der udbydes af et realkreditinstitut.

Rente

Procentsats som angiver den andel af et lån, som en långiver (evt. et pengeinstitut) modtager for at udlåne penge i en periode. Renten kan enten være pålydende eller nominel (effektiv) – se disse.

Rentemarginal

Forskellen mellem den gennemsnitlige ind- og udlånsrente i et pengeinstitut.

Rentespænd

Forskellen mellem et pengeinstituts laveste og højeste rente for et "produkt", fx et billån eller lønkonto med kredit.

Serielån

Lån som tilbagebetales med en faldende ydelse gennem hele lånets løbetid. Det betyder, at afdraget er konstant, og rentens andel af ydelsen er faldende.

Sikkerhedsstillelse

Når et aktiv, f.eks. en ejendom, værdipapirer eller en bil stilles til sikkerhed for et lån.

For så vidt angår modelhusstandene er det op til det enkelte institut at angive, hvorvidt der er sikkerhedsstillelse for de givne lån. Omkostninger i forbindelse hermed er indregnet.

Stiftelsesomkostninger

Beløb der betales til pengeinstituttet i forbindelse med etablering af et lån.

Stående lån

Lån hvor der kun betales renter frem til det tidspunkt, hvor hele lånet forfalder.

Udlån

Beløb som en kunde har lånt – f.eks. i et pengeinstitut.

Værdipapirer

F.eks. aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser eller pantebreve.

Ydelse

Betaling på lån. Betalingen består af renter og afdrag. Ydelsen på et lån vil typisk skulle betales månedligt, på kvartalsbasis eller årligt.

ÅOP

ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) udtrykker den samlede omkostning/pris for et lån udtrykt i procent per år. ÅOP omtales ofte som kiloprisen på lån. Alle omkostninger, herunder stiftelsesomkostninger og andre engangsomkostninger samt rentebetalinger indgår i beregningen af ÅOP. Da ÅOP indregner alle omkostninger, vil ÅOP typisk være højere end lånets debitorrente.

Årlig husstandsindkomst før skat

En husstands samlede årlige indkomst før skat. Også ofte kaldet bruttoårsløn før skat, AM-bidrag og andre fradrag. Svarer til summen af personlige indkomster før fradrag af AM-bidrag i husstanden.

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her